Algemene Voorwaarden

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden inzien van Nagelhoesjes.nl. Lees ook de Privacy Verklaring en Disclaimer van Nagelhoesjes.nl. Heeft u een vraag of opmerking over de Algemene Voorwaarden? Stuur ons dan via deze link uw bericht.

Artikel 1 – Definities

1.1. Nagelhoesjes.nl: Nagelhoesjes.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 68731620.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Nagelhoesjes.nl een bestelling heeft gedaan of een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Nagelhoesjes.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Nagelhoesjes.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Nagelhoesjes.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Nagelhoesjes.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 – Verplichtingen Nagelhoesjes.nl

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Nagelhoesjes.nl dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2 Alle informatie op de website en in door Nagelhoesjes.nl uitgegeven documenten is met zorg en te goeder trouw samengesteld en beschreven.

3.3 Afbeeldingen op de website en in door Nagelhoesjes.nl uitgegeven documenten worden zodanig weergegeven dat zij een zo reëel mogelijk beeld geven van (het gebruik van) de producten.

3.4 Indien een (deel van) een door Klant besteld product niet op voorraad dan wel tijdelijk niet leverbaar is zal Nagelhoesjes.nl de Klant daarover informeren. Klant heeft in dat geval het recht een deel of de gehele bestelling te annuleren.

3.5 Nagelhoesjes.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 4 – Verplichtingen Klant

4.1. Klant stelt Nagelhoesjes.nl op de hoogte van juiste adres- en/of contactgegevens. Indien adres- en/of contactgegevens tussentijds wijzigen zal Klant Nagelhoesjes.nl daarover tijdig informeren.

4.2. Zonder toestemming van Nagelhoesjes.nl is het Klant verboden de door Nagelhoesjes.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst tussen Klant en Nagelhoesjes.nl komt enkel tot stand na acceptatie van de bestelling door Nagelhoesjes.nl.

5.2. Nagelhoesjes.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder reden te weigeren dan wel te voorzien van aanvullende voorwaarden ten behoeve van samenstelling en/of levering.

Artikel 6 – Prijzen

6.1. Alle prijzen worden in Euro’s weergegeven en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Nagelhoesjes.nl behoudt zich het recht voor om prijzen voor producten en/of diensten te wijzigen en in het bijzonder wanneer wettelijke voorschriften vanuit overheidswegen worden toegepast.

6.3. Indien prijswijzigingen van de aangeboden artikelen worden toegepast in de periode tussen bestelling en levering daarvan, zal Nagelhoesjes.nl Klant hierover zo snel mogelijk informeren. Klant is gerechtigd binnen 10 dagen nadat Klant geïnformeerd is over de prijswijziging de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.4. Alle prijzen op de website, in offertes, aanbiedingen en overige documentatie van Nagelhoesjes.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1. Betalingen dienen uitsluitend vooraf te worden uitgevoerd via iDeal, Paypal of Creditcard.

7.2. Indien Klant in gebreke blijft door het niet uitvoeren van een betaling heeft Nagelhoesjes.nl het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Nagelhoesjes.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zo lang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Nagelhoesjes.nl.

Artikel 9 – Levertijd

9.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Nagelhoesjes.nl wordt ontvangen.

9.2. Indien een bestelling voor 16:00 uur wordt ingediend wordt de bestelling dezelfde dag verwerkt en verzonden. Afhankelijk van het postbedrijf zullen de bestelde artikelen de volgende (werk)dag op het afleveradres geleverd worden.

9.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Garantie

10.1. Bij levering van producten en/of diensten door Nagelhoesjes.nl heeft Klant uitsluitend recht op dezelfde garantie die door de toeleverancier van Nagelhoesjes.nl is bepaald.

Artikel 11 – Retourzending

11.1. Klant heeft het recht om binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling de geleverde producten te retourneren. Retournering kan zonder reden plaatsvinden. Bij retournering wordt de aankoopprijs terug betaald. Bij retournering dient het product ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd naar adres: Nagelhoesjes.nl, Jacob Reviusstraat 35, 2394 VK Hazerswoude-Rijndijk, o.v.v. Retouren en uw naam of bestelnummer.

11.2. Retourzendingen zijn niet mogelijk als specifieke wensen door Klant zijn gegeven bij de bestelling of totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 12 – Reclame

12.1. Bij gebreke van verplichtingen van Nagelhoesjes.nl dient Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat schriftelijk of via e-mail te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Nagelhoesjes.nl.

12.2. Indien Nagelhoesjes.nl de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

12.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of dienst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Nagelhoesjes.nl stelt alle informatie op de website en overige documenten zorgvuldig samen. Nagelhoesjes.nl is niet aansprakelijk voor typefouten, onjuistheden of onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen door Klant op grond van informatie die op of via de website beschikbaar wordt gesteld.

13.2. De eventuele aansprakelijkheid van Nagelhoesjes.nl is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de bestelling of overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Nagelhoesjes.nl.

13.3. Klant vrijwaart Nagelhoesjes.nl voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Nagelhoesjes.nl geleverde producten en/of diensten.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Nagelhoesjes.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Nagelhoesjes.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15 – Medische informatie

15.1. Alle informatie op de website en documentatie van Nagelhoesjes.nl bevat géén medische informatie of medisch advies. Eventueel door personeel van Nagelhoesjes.nl gegeven informatie dan wel advies met een medische insteek is uitsluitend op vrijwillige basis gegeven en niet gebaseerd op feiten die door de medische wereld zijn vastgesteld.

15.2. Eventuele medische informatie en adviezen zijn géén vervanging van informatie of advies dat door een dierenarts is gegeven of gegeven zal worden.

15.3. Bij Nagelhoesjes.nl is géén medisch gekwalificeerd personeel werkzaam. Indien aanvullend medische hulp dan wel medisch advies door Klant gewenst is dient Klant deze hulp en/of advies in te winnen bij een erkend en behandeld dierenarts.

15.4. Alle (medische en niet-medische) informatie die Nagelhoesjes.nl aanbiedt is bedoelt als algemene kennis en mag niet gebruikt worden of leiden tot een diagnose of zelfstandig uitgevoerde behandeling van uw huisdier. Raadpleeg altijd een behandelend dierenarts.

Artikel 16 – Wijzigingen AV

16.1. Nagelhoesjes.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Klant.

Artikel 17 – Slotbepalingen

17.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

17.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres:
Nagelhoesjes.nl
Ligusterbaan 1
2908 LW Capelle aan den IJssel
Nederland
E: info @ nagelhoesjes.nl

Pin It on Pinterest